Uchwała Nr 64/XVIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 313.320 zł, z następujących źródeł:
a) wpłaty za sprzedaż drewna - 230.500 zł
b) wpłata za dzierżawę działki gminnej przez PGNiG - 46.740 zł
c) wpłaty za sprzedaż działek gminnych niebędących gruntami rolnymi - 15.080 zł
d) wpłaty za ogrzewanie na podstawie wystawianych refaktur wystawianych dla GOK i ZOZ R-36 - 21.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 273.238,03 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 16.378,03 zł
b) sprzedaż działek gminnych będących gruntami rolnymi - 50.000 zł
c) wpływy ze zrywki drewna - 57.749 zł
d) zwrot podatku VAT z lat poprzednich - 62.000 zł
e) zwrot podatku VAT za 2015 rok - 87.111 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół w Starym Dzikowie i w Cewkowie - 40.000 zł
b) dotację podmiotową dla biblioteki - 5.000 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 233.678,03 zł, z przeznaczeniem na:
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 16.378,03 zł
b) remonty dróg wewnętrznych - 212.300 zł
c) pomoc społeczną - 5.000 zł
6. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 228.760 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu Gminy Stary Dzików.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 228.760 zł, z tego:
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych - 228.760 zł.
3. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 228.760 zł, z tego:
- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych - 228.760 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 64/XVIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

1. 020 Leśnictwo 230.500
  02001 Gospodarka leśna 230.500
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 230.500
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 61.820
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.820
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46.740
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15.080
3. 750 Administracja publiczna 21.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21.000
  0830 Wpływy z usług 21.000
    Razem zwiększenia 313.320
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000
  01095 Pozostała działalność 50.000
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50.000
2. 020 Leśnictwo 57.749
  02001 Gospodarka leśna 57.749
  0830 Wpływy z usług 57.749
3. 750 Administracja publiczna 62.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62.000
  0970 Wpływy z różnych dochodów 62.000
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środwiska 103.489,03
  90001 Ochotnicze straże pożarne 87.111
  0970 Wpływy z różnych dochodów 87.111
  90002 Gospodarka odpadami 16.378,03
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16.378,03
    Razem zmniejszenia 273.238,03
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 64/XVIII/2015
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

1. 801 Oświata i wychowanie 40.000
  80101 Szkoły podstawowe 20.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
  80110 Gimnazja 20.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
  92116 Biblioteki 5.000
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.000
    Razem zwiększenia 45.000
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 212.300
  60017 Drogi wewnętrzne 212.300
  4270 Zakup usług remontowych 212.300
2. 852 Pomoc społeczna 5.000
  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 500
  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.378,03
  90002 Gospodarka odpadami 16.378,03
  4300 Zakup usług pozostałych 16.378,03
    Razem zmniejszenia 233.678,03

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 64/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.01.2016 10:09
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.01.2016 10:09