Uchwała Nr 65/XVIII/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/XVI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 1O ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 124 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 50/XVI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 65/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/XVI/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej…
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.01.2016 10:17
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.01.2016 10:17