Uchwała Nr 66/XVIII/2015
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 dotyczących opracowania audytów energetycznych oraz studium wykonalności dla zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2015 związanych z opracowaniem audytów energetycznych i studium wykonalności dla zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików" na 2016 rok w wysokości 29.520 zł.

§ 2

Spłata zobowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w roku 2016 w kwocie 29.520 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

§ 3

Zobowiązania określone w § 2 zostaną spłacone w 2016 r. z dochodów własnych gminy tj. z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w dochodach budżetu państwa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 66/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015 dotyczących opracowania audytów energetycznych oraz studium wykonalności…
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:13.01.2016 10:44
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:13.01.2016 10:44