Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 109/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 21.307,00 zł w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 21.307,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 21.307 21.307
  80101 Szkoła podstawowa 3.188  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.334  
  4300 Zakup usług pozostałych 60  
  4410 Podróże służbowe krajowe 68  
  4440 Odpis na ZFŚS 726  
  80103 Oddziały przedszkolne w szkoachy podstawowych 7  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7  
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2.714  
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 2.714  
  80110 Gimnazja 2.800 6.100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6.100
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 2.800  
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   10.000
  4300 Zakup usług pozostałych   10.000
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   340
  4300 Zakup usług pozostałych   340
  80148 Stołówki szkolne 4.302  
  4220 Zakup środków żywności 4.224  
  4300 Zakup usług pozostałych 1  
  4410 Podróże służbowe krajowe 77  
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 8.296 3.167
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 2.267
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.216  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   900
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 6.913  
  80195 Pozostała działalność   1.700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   700
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
    Razem 21.307 21.307

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2016 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż