Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 110/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 15.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 15.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 15.000 zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 15.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 21.274 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 2.610 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.705 zł
c) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 100 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 14.500 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 700 zł
f) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 853 zł
g) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 806 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 20.654, zł na:
- oczyszczenie i odtworzenie rowów odwadniających na działkach gminnych - 4.864 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach komunalnych - 20 zł
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy - 14.150 zł
- ubezpieczenia OC samochodów strażackich - 1.350 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP - 270 zł
3. Szczegółowe kwotyprzeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 110/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 15.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.000
    Razem zwiększenia 15.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 110/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 15.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.000
  3110 Świadczenia społeczne 15.000
    Razem zwiększenia 15.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 110/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2015 r.
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 15.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.000
    Razem zwiększenia 15.000
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 15.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.000
  3110 Świadczenia społeczne 15.000
    Razem zwiększenia 15.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 110/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 2.610 2.610
  02001 Gospodarka leśna 2.610 2.610
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.610  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   2.610
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.705 1.705
  40002 Dostarczanie wody 1.705 1.705
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.605  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 15  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
  4270 Zakup usług remontowych   705
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.884  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.884  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.864  
4. 710 Działalność usługowa 100 100
  71035 Cmentarze 100 100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   100
  4300 Zakup usług pozostałych 100  
5. 750 Administracja publiczna 28.650 14.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28.650 14.500
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.300  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.100  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.700  
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   1.500
6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.320 700
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.320 700
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   700
  4410 Podróże służbowe krajowe 20  
  4430 Różne opłaty i składki 1.350  
7. 758 Różne rozliczenia   20.654
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   20.654
  4810 Rezerwy   20.654
8. 801 Oświata i wychowanie 853 853
  80104 Przedszkola 853  
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 853  
  80110 Gimnazja   853
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   853
9. 851 Ochrona zdrowia 806 806
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 806 806
  4300 Zakup usług pozostałych   806
  4430 Różne opłaty i składki 806  
    Razem 41.928 41.928

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2016 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż