Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 111/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 7.048,00 zł w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 7.048,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 7.048 7.048
  80101 Szkoła podstawowa 5.433 5.775
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   342
  4440 Odpis na ZFŚS 5.433 5.433
  80110 Gimnazja 1.500 210
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150  
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 132  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 38  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   210
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.180  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   1.060
  4300 Zakup usług pozostałych   1.060
  80148 Stołówki szkolne 112  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10  
  4220 Zakup środków żywności 35  
  4300 Zakup usług pozostałych 37  
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 3 3
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   3
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3  
    Razem 7.048 7.048

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2016 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż