Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 112/2015
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok Nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 stycznia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 12.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 12.000 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 12.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów z tym związanych - 12.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 12.000 zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 12.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 11.868,32 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 489,07 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 500 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 10.879,25 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 112/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 12.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.000
    Razem zwiększenia 12.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 12.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000
  3110 Świadczenia społeczne 1.459,42
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.586,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.171,43
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256,47
  4300 Zakup usług pozostałych 1.457,20
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69
    Razem zwiększenia 12.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 112/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 12.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.000
    Razem zwiększenia 12.000
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 12.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000
  3110 Świadczenia społeczne 1.459,42
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.586,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.171,43
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256,47
  4300 Zakup usług pozostałych 1.457,20
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69
    Razem zwiększenia 12.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 112/2015
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 489,07 489,07
  75011 Urzędy wojewódzkie 179,07 179,07
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179,07  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   42,96
  4300 Zakup usług pozostałych   98,34
  4410 Podróże służbowe krajowe   37,77
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 310 310
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 310  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   310
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 500 500
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100  
  4260 Zakup energii   400
  4280 Zakup usług zdrowotnych   100
3. 852 Pomoc społeczna 10.879,25 10.879,25
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 612,85 10.612,85
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   38
  3110 Świadczenia społeczne   10.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   138,89
  4120 Składki na Fundusz Pracy   177,24
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 612,85  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   200
  4410 Podróże służbowe krajowe   58,72
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 10.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.998,31  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,18  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 58,25  
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 194,01  
  4410 Podróże służbowe krajowe 259,25  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50  
  85295 Pozostała działalność 266,40 266,40
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266,40 266,40
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161,49  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 92,38  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12,53  
    Razem 11.868,32 11.868,32

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2016 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.01.2016 12:46 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
26.01.2016 12:45Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
26.01.2016 12:45 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:14Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:13 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)