OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Stary Dzików ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytacja)
dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Stary Dzików położonej w Moszczanicy

Nieruchomość:
Położenie: obręb Moszczanica działka nr 1043
Powierzchnia : 7223 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana działka gruntu przeznaczona pod uprawy rolne
Nr Księgi Wieczystej  20363
Cena wywoławcza : czynsz dzierżawny w wysokości 88,00 zł /rocznie
Wysokość wadium 50,00 zł
Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1,00 zł

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2016 r. w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 pok. nr 19 o godz. 10.00
2. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy do dnia 25.03.2016r lub wpłacone na konto w Banku Spółdzielczym w Starym Dzikowie nr 53 9094 0006 2001 0000 0039 0007 z dopiskiem "wadium na dzierżawę działki nr 1043" w taki sposób aby do dnia 25.03.2016r godz. 15.00 środki pieniężne znalazły się na w/w koncie.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się dzierżawcy do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.
4. Wadium wniesione przez osobę która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
5. Okazania lub ewentualnego wznowienia granic geodezyjnych nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Uczestnicy przetargu winni się legitymować dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis s odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
7. Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki nr 79 pok. nr 4 lub 5 w godzinach urzędowania, tel. (0-16) 6318050
8. Wójt Gminy Stary dzików zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu.
9. Ogłoszenie niniejsze będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, tablicy ogłoszeń wsi Moszczanica oraz umieszczone na stronie internetowej Gminy Stary Dzików www.starydzikow.pl (BIP).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) dotyczący dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików położonej w Moszczanicy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.02.2016 09:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:26.02.2016 09:49