Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 1/2016
Kierownika GOPS w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
– starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie w wymiarze 1/2 etatu.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2016
Kierownika GOPS w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2016 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
ogłasza konkurs
na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
ul. Kościuszki 86
37-632 Stary Dzików

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Starszy referent w wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe

1. Wymagania niezbędne:
- jest obywatelem polskim,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

2. Wymagania dodatkowe:
- posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie o kierunku prawo lub administracja,
- posiada znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,
- posiada dobrą znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku w starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

Do zadań starszego referenta będzie należało:
- przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego
- sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań z prowadzonego zakresu spraw,
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach,
- przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego,
- przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
- inne sprawy, doraźnie zlecone przez kierownika, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnątrzzakładowych.

V. Wskazanie wymaganych dokumentów

1. Dokumenty niezbędne:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
j) kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia go wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Dokumenty dodatkowe:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików w godzinach od 7.30-15.30 z dopiskiem: "Nabór na stanowisko starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie" w terminie do 17.03.2016 roku.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko starszego referenta przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Kierownika GOPS w Starym Dzikowie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w starszego referenta Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.
Po upływie terminu składania aplikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzików (www.stary-dzikow.bip.info.pl, zakładka "Ogłoszenia, obwieszczenia") zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.stary-dzikow.bip.info.pl, zakładka "Ogłoszenia, obwieszczenia") oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik GOPS, tel. 16 632 19 45

Stary Dzików, dnia 07.03.2016r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.03.2016 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż