Uchwała Nr 80/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 80/XXII/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 782)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 6333/30 o pow. 0,04 ha na rzecz ..................................*.

§ 2.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) usunięto imię i nazwisko nabywcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 80/XXII/2016
z dnia 30.03.2016 r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przenaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania przestrzennego
1. KW 27798 6333/30 0,04 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 80/XXII/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2016 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż