Uchwała Nr 84/XXII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany w Uchwale Nr 76/XXI/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej…

Uchwała Nr 84/XXII/2016
z dnia 30 marca 2016 r.
Rady Gminy w Starym Dzikowie

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 76/XXI/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1515 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 76/XXlI2016 z dnia 9 marca 2016 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
- § 3 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.761.680,00 zł, w tym:
1) w roku 2017 do kwoty 2.761.680,00 zł".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 84/XXII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany w Uchwale Nr 76/XXI/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2016 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż