Uchwała Nr 87/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr 87/XXIII/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1.

Dokonać zamiany nieruchomości położonej we wsi Cewków gm. Stary Dzików stanowiącej własność Gminy Stary Dzików oznaczonej nr ewid. 6333/11 o pow. 0,20 ha uwidocznioną w KW 27798 na nieruchomość położoną we wsi Cewków gm. Stary Dzików oznaczoną nr ewid. 5522/3 o pow. 0,18 ha, 5071/1 o pow. 0,23 ha, 5066 o pow. 0,20 ha i 5096 o pow. 0,13 ha tj. o łącznej pow. 0,74 ha stanowiącą własność ..............................................*  uwidocznioną w KW 19690 i 16255. Nieruchomości są niezabudowane.

§ 2.

1. Nabywana nieruchomość zostanie włączona do istniejących kompleksów leśnych.
2. Warunki nabycia nieruchomości oraz rozliczeń wartości ustala protokół uzgodnień stanowiący integralną część Uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie nr 230/XXXX/2014 z dnia 26.03.2014r w sprawie zamiany nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) usunięto imię i nazwisko właściciela


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 87/XXIII/2016
z dnia 20.04.2016 r.

Lp. KW Nr ewid. działki Pow. działki (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w studium zagospodarowania nieruchomości
1. KW 27798 6333/11 0,20 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami
2. KW 19690 5066 0,20 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami
3. KW 19690 5096 0,13 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami
4. KW 19690 5071/1 0,23 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami
5. KW 19690 5522/3 0,18 w. Cewków tereny mieszkaniowo-usługowe z lokalnymi dogęszczeniami

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 87/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2016 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż