Uchwała Nr 88/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 88/XXIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.376,60 zł z następujących źródeł:
a) wpłata od firmy ubezpieczeniowej dla ZS w Starym Dzikowie - 1.910,60 zł
b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.466 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 50.171,00 zł z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa na 2016 rok - 50.171 zł
3. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 15.943,32 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup gier dydaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci na drogach - 1.910,60 zł
b) remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Ułazów (wygon Kality, Makucha, Niezdr⁠opa) - 5.000 zł
c) wymianę przepustu na przystanku w Ułazowie (obok Szczepanka) - 2.000 zł
d) wymianę przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Ułazowie (wygon Kality) - 1.500 zł
e) zakup kamienia na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Ułazowie - 5.532,72 zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 60.737,72 zł, z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych - 46.705 zł
b) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ułazów (wygon Kłaczka) - 14.032,72 zł
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Ułazów wniOSKU o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2016 roku zmniejsza się wydatki w zadaniu remon drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wygon Kłaczka) o kwotę 14.032,74 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4270) i zwiększa się wydatki w zadaniu:
- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Ułazów (wygon Kality - 1.500 zł, Makucha - 1.500 zł, Niezdr⁠opa - 2.000 zł) o kwotę 5.000 zł (dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270)
- wymianę przepustu na przystanku w Ułazowie (obok Szczepanka) o kwotę 2.000 zł (dział 600 rozdział 60095, paragraf 4300)
- wymianę przepustu na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Ułazowie (wygon Kality) o kwotę 1.500 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 4300)
- zakup kamienia na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Ułazowie o kwotę 5.532,72 zł (dział 600 rozdział 60017 paragraf 4210)
7. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek Klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 88/XXIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA

1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.466
  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.466
  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.466
2. 801 Gospodarka mieszkaniowa 1.910,60
  80101 Szkoły podstawowe 1.910,60
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.910,60
    Razem zwiększenia 5.376,60
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 758 Różne rozliczenia 50.171
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50.171
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50.171
    Razem zmniejszenia 50.171
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 88/XXIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA

1. 600 Transport i łączność 14.032,72
  60017 Drogi wewnętrzne 12.032,72
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.532,72
  4270 Zakup usług remontowych 5.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.500
  60095 Pozostała działalność 2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000
2. 801 Oświata i wychowanie 1.910,60
  80101 Szkoły podstawowe 1.910,60
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.910,60
    Razem zwiększenia 15.943,32
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 14.032,72
  60017 Drogi wewnętrzne 14.032,72
  4270 Zakup usług remontowych 14.032,72
2. 801 Oświata i wychowanie 46.705
  80101 Szkoły podstawowe 46.705
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.705
    Razem zmniejszenia 60.737,72

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 88/XXIII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2016 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż