Uchwała Nr 89/XXIV/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 89/XXIV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 71.670,51 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 48.267,76 zł
b) wpłaty za ogrzewanie z jednostek podległych na podstawie wystawianych refaktur - 23.402,75 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 71.670,51 zł z przeznaczeniem na:
a) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików - 56.785,60 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - 5.000 zł
c) zakup materiałów związanych z naprawą dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 6.482,16 zł
d) składkę członkowską dla Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska" - 3.402,75 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 89/XXIV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 maja 2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA

1. 750 Administracja publiczna 23.402,75
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.402,75
  0830 Wpływy z usług 23.402,75
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48.267,76
  90002 Gospodarka odpadami 48.267,76
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 48.267,76
    Razem zwiększenia 71.670,51
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 89/XXIV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 maja 2016 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
1. 750 Administracja publiczna 8.402,75
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
  75095 Pozostała działalność 3.402,75
  4430 Różne opłaty i składki 3.402,75
2. 600 Transport i łączność 6.482,16
  60017 Drogi wewnętrzne 6.482,16
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.482,16
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.785,60
  90002 Gospodarka odpadami 56.785,60
  4300 Zakup usług pozostałych 56.785,60
    Razem zwiększenia 71.670,51

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 89/XXIV/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż