Uchwała Nr 90/XXV/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 90/XXV/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1515 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6.155.380 zł, w tym:
1) w roku 2017 do kwoty 6.155.380,00 zł

§ 4

Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 90/XXV/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż