Uchwała Nr 91/XXV/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 91/XXV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 371.410 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" - 371.410 zł.
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się nazwę zadania w dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6050 z: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 0+000 - 0+365, km 13+230 - 15+759 i w km 19+171 - 20+942" na: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików".
4. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 371.410 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 371.410 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 371.410 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 91/XXV/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
1. 600 Transport i łączność 371.410
  60014 Drogi publiczne powiatowe 371.410
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 371.410
    Razem zwiększenia 371.410

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 91/XXV/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż