Uchwała Nr 92/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za rok 2015

Uchwała Nr 92/XXVI/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2015

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 i 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co
następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za rok 2015 zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

§ 2

Po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacją o stanie mienia Gminy Stary Dzików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 92/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzików za rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż