Uchwała Nr 94/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 94/XXVI/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 960 zł z następujących źródeł:
a) środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 960 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 102.281,08 zł, z przeznaczeniem na:
a) zakup dwóch traktorków do koszenia trawy - 10.000 zł
b) dodatkowa składka członkowska dla Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska" - 17.500 zł
c) zakup działki pod potrzeby przepompowni ścieków w Ułazowie - 8.000 zł
d) szkolenie w ramach kształcenia ustawicznego pracowników - 960 zł
e) wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania:
- "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 5056 wygon koło Liwnia w miejscowości Cewków" - 1.500 zł
- "Przebudowa-modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 2212 wygon Werechowicza w miejscowości Stary Dzików" - 1.500 zł
f) zakup pojemników na odpady komunalne dla miejsc użyteczności publicznej oraz usuwanie
dzikich wysypisk śmieci - 62.821,08 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 38.500 zł, z przeznaczeniem na:
a) podatek od nieruchomości w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.000 zł
b) zakup krzewów i drzewek - 5.000 zł
c) zakup energii oraz materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych i gimnazjach - 22.500 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem dróg gminnych - 3.000 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy przeznaczoną na rozchody budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 62.821,08 zł.
7. Określa się przychody budżetu w kwocie 62.821,08 zł, z tego:
- § 950 "Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 62.821,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2

Dokonuje się korekty nazwy zadania w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 48.000 zł w sposób następujący: podany kilometraż 0+000 - 0+365, 13+230 - 15+759 i km 19+171 - 20+942 zastępuje się km 8+494 - km 12+650.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 94/XXVI/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
1. 750 Administracja publiczna 960
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 960
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z kinnych źródeł 960
    Razem zwiększenia 960
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 94/XXVI/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
I   ZWIĘKSZENIA
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
3. 750 Administracja publiczna 18.460
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 960
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 960
  75095 Pozostała działalność 17.500
  4430 Różne opłaty i składki 17.500
4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.821,08
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000
  90002 Gospodarka odpadami 62.821,08
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
  4300 Zakup usług pozostałych 47.821,08
    Razem zwiększenia 102.281,08
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 3.000
  60016 Drogi publiczne gminne 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
2. 801 Oświata i wychowanie 22.500
  80101 Szkoły podstawowe 14.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
  4260 Zakup energii 6.500
  80110 Gimnazja 8.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.000
  4480 Podatek od nieruchomości 8.000
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
    Razem zmniejszenia 38.500

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 94/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż