Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie operatu i pełnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

271.IV.1.2016                                                                                                 

W imieniu Gminy Stary Dzików informuję, że w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatu i pełnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 8+494 – 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

A4 Projekt Leszek Czebanyk,
Tymce 50b, 37-621 Basznia Dolna

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

  1. A4 Projekt Leszek Czebanyk, Tymce 50b, 37-621 Basznia Dolna

Liczba punktów przyznana ofercie
w kryterium „CENA”  -  100
Łączna liczba punktów przyznana ofercie -  100

Na podstawie pkt. 11 zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 stanowiących zał. nr 3 o przyznanie pomocy z uwagi na niespełnienie warunków, określonych w zapytaniu ofertowym w postępowaniu  odrzucono :

Ofertę nr 2 Jan Pietrasiewicz, ul. Norwida 8/51, 37-600 Lubaczów – brak dokumentów potwierdzających, iż usługi wykazane w zał. nr 3 – wykaz wykonanych zamówień zostały wykonane należycie. Ponadto wykonawca nie załączył uprawnień i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby

Ofertę nr 3 Artur Dryblak, ul. Sienkiewicza 5,  37-600 Lubaczów – brak dokumentów potwierdzających, iż usługi wykazane w zał. nr 3 – wykaz wykonanych zamówień zostały wykonane należycie. Ponadto wykonawca nie załączył uprawnień i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie operatu i pełnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2016 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.09.2016 13:34Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
06.09.2016 14:28Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
22.08.2016 14:24 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)