Uchwała Nr 104/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 104/XXVIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 43.000 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 43.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 54.529 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Przebudowa - modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 5056 wygon koło Liwnia w miejscowości Cewków" - 33.806 zł
b) zadanie pn. "Przebudowa - modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid.22l2 wygon Werechowicza w miejscowości Stary Dzików" - 20.723 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.529 zł przeznaczone na:
a) spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 11.529 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 104/XXVIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 43.000
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 43.000
  6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43.000
    Razem zwiększenia 43.000
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 104/XXVIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 54.529
  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 54.529
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54.529
    Razem zwiększenia 54.529
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 757 Obsługa długu publicznego 11.529
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 11.529
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 11.529
    Razem zmniejszenia 11.529

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 104/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2016 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż