Uchwała Nr 106/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 106/XXVIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.000 zł, z następujących źródeł:
a) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" - 100.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 379.296 zł z przeznaczeniem na:
a) zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" - 379.296 zł
4. Szczegółowe kwoty zwiększeń w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 116.414,92 zł.
2. Określa się deficyt budżetu w kwocie 162.881,08 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 162.881,08 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 279.296 zł, w tym:
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 108.484 zł
- § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" w kwocie 170.812 zł
5. Zwiększa się limity zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 108.484 zł, w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 108.484 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 106/XXVIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 926 Kultura fizyczna 100.000
  92601 Obiekty sportowe 100.000
  6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100.000
    Razem zwiększenia 100.000
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 106/XXVIII/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 lipca 2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 926 Kultura fizyczna 379.296
  92601 Obiekty sportowe 379.296
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 379.296
    Razem zwiększenia 379.296
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 106/XXVIII/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2016 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż