Uchwała Nr 110/XXIX/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 110/XXIX/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39.500 zł, z następujących źródeł:
a) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 8.000 zł
b) zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 8.000 zł
c) zwrot podatku VAT za lata poprzednie - 23.500 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.416,80 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości zajęć rewalidacyjnych - 8.000 zł
b) zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 8.000 zł
c) składka członkowska dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" - 866,80 zł
d) podatek Vat od działalności wodno-ściekowej - 10.000 zł
e) zakup materiałów w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 10.000 zł
f) zakup usług szkoleniowych z zakresu wspierania rodziny - 50 zł
g) dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie - 3.500 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 916,80 zł przeznaczone na:
a) wynagrodzenia pracowników GOPS realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny - 50 zł
b) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 866,80 zł
5. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 110/XXIX/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 23.500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.500
  0970 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.500
2. 758 Różne rozliczenia 8.000
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.000
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.000
3. 852 Pomoc społeczna 8.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.000
  0970 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.000
    Razem zwiększenia 39.500
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 110/XXIX/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8.000
  40002 Dostarczanie wody 8.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8.000
2. 750 Administracja publiczna 10.866,80
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
  75095 Pozostała działalność 866,80
  4430 Różne opłaty i składki 866,80
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500
  75404 Komendy wojewódzkie Policji 3.500
  6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3.500
4. 801 Oświata i wychowanie 8.000
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8.000
5. 852 Pomoc społeczna 8.050
  85206 Wspieranie rodziny 50
  4700 Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej 50
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.000
  2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8.000
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.000
    Razem zwiększenia 40.416,80
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 757 Obsługa długu publicznego 866,80
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 866,80
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 866,80
2. 852 Pomoc społeczna 50
  85206 Wspieranie rodziny 50
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50
    Razem zmniejszenia 916,80

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 110/XXIX/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.09.2016 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż