Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stary Dzików Uchwały Nr 94/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików oraz w prognozie kwoty długu na lata 2016 - 2022, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 90/XXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok:
1) zwiększa się dochody bieżące na 2016 r. o kwotę 960 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące na 2016 r. o kwotę 42.781,08 zł;
3) zwiększa się wydatki majątkowe na 2016 r. o kwotę 21.000 zł;
4) zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy Stary Dzików na 2016 r. przeznaczoną na rozchody budżetu Gminy Stary Dzików o kwotę 62.821,08 zł;
5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Stary Dzików na 2016 r. o kwotę 62.821,08 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2022, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 Gminy Stary Dzików określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2016 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż