Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 40/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 20.317 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 220 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 20.097 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 20.317 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 20.097 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracownika świadczącego usługi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych - 220 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załączpik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzcnvch niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 220 zł, z tego na:
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 220 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.316 zł, w tym:
a) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 100 zł
c) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 5.216 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 20.317
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 220
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 220
  85295 Pozostała działalność 20.097
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 20.097
    Razem zwiększenia 20.317

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 20.317
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 220
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220
  85295 Pozostała działalność 20.097
  3110 Świadczenia społeczne 20.097
    Razem zwiększenia 20.317

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 220
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 220
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 220
    Razem zwiększenia 220
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 220
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 220
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220
    Razem zwiększenia 220

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 710 Działalność usługowa 1.000 1.000
  71035 Cmentarze 1.000 1.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100 100
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 100 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100  
  4300 Zakup usług pozostałych   100
3. 852 Pomoc społeczna 5.216 5.216
  85211 Świadczenia wychowawcze 66 66
  4280 Zakup usług zdrowotnych 66  
  4300 Zakup usług pozostałych   66
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000 1.000
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000  
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   1.000
  85215 Dodatki mieszkaniowe   4.000
  3110 Świadczenia społeczne   4.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 150 150
  4260 Zakup energii   150
  4280 Zakup usług zdrowotnych 150  
    Razem 6.316 6.316

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż