Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 41/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 14.310 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 5.100 zł
b) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 650 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.050 zł
d) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.000 zł
e) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 3.000 zł
f) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 10 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 500 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem działki pod potrzeby przepompowni ścieków w Ułazowie o kwotę 300 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 lipca 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 5.100 5.100
  60017 Drogi wewnętrzne 5.100 5.100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5.100
  4270 Zakup usług remontowych 5.100  
2. 710 Działalność usługowa 650 650
  71035 Cmentarze 650 650
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650  
  4300 Podatek od nieruchomości   650
3. 754 Bezpieczeństwwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.050 3.050
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.050 3.050
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   50
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2.600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia    
4. 801 Oświata i wychowanie 2.000 2.000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.000 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   250
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   650
  4300 Podatek od nieruchomości 500  
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoorialnego   100
5. 851 Ochrona zdrowia 3.000 3.000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.000 3.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Podatek od nieruchomości 3.000  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.000
6. 852 Pomoc społeczna 10 10
  85211 Świadczenie wychowawcze 10  
  4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10  
  85215 Dodatki mieszkaniowe   10
  3110 Świadczenia społeczne   10
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500 500
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 500
  4480 Podatek od nieruchomości   500
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300  
    Razem 14.310 14.310

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż