Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz…

Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 9.000 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 2.000 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 6.000 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 1.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 4.182 zł na:
- wykonanie map geodezyjno-kartograficznych do zalesienia gruntów wraz z wyznaczeniem granic w miejscowości Cewków oraz do celów projektowych budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Stary Dzików - 4.182 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniej szego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 lipca 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.000 2.000
  40002 Dostarczanie wody 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Podatek od nieruchomości 2.000  
2. 710 Działalność usługowa 4.182  
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.182  
  4300 Podatek od nieruchomości 4.182  
3. 750 Administracja publiczna 6.000 6.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.000 6.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  4300 Podatek od nieruchomości   4.000
  4410 Podróże służbowe krajowe   2.000
4. 758 Oświata i wychowanie   4.182
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   4.182
  4810 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.182
5. 851 Ochrona zdrowia 1.000 1.000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4300 Podatek od nieruchomości 1.000  
    Razem 13.182 13.182

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż