Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w spr. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w St. Dzikowie od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej

Zarządzenie Nr 46/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz § 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r poz. 1170 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 2

1. Wydana zgoda jest ważna bezterminowo, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie.
2. Zgoda automatycznie traci ważność w przypadku, gdy przestanie być spełnione którekolwiek z wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji szkoła musi zaprzestać prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych i rozpocząć prowadzenie dzienników w formie papierowej.
3. Zobowiązuję dyrektora Zespołu Szkół wymienionego § 1 opracowania i wdrożenia regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz do przestrzegania w szczególności wymogów zawartych w § 22 ust. 2-5 oraz § 23 w/w rozporządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w spr. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w St. Dzikowie od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż