Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 47/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 30.709 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 7.410 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 6.338 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 16.961 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 30.709 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków stałych - 16.961 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 6.338 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich - 7.410 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 7.410 zł, z tego na:
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 7.410 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 6.216 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.575 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 2.050 zł
c) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 1.591 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Stary Dzików na kwotę 1.591 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 7.410
  75011 Urzędy wojewódzkie 7.410
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7.410
2. 852 Pomoc społeczna 23.299
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.338
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.338
  85216 Zasiłki stałe 16.961
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16.961
    Razem zwiększenia 30.709

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lipca 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 7.410
  75011 Urzędy wojewódzkie 7.410
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.300
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.110
2. 852 Pomoc społeczna 23.299
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.338
  3110 Świadczenia społeczne 6.338
  85216 Zasiłki stałe 16.961
  3110 Świadczenia społeczne 16.961
    Razem zwiększenia 30.709

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lipca 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 7.410
  75011 Urzędy wojewódzkie 7.410
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7.410
    Razem zwiększenia 7.410
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 7.410
  75011 Urzędy wojewódzkie 7.410
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.300
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.110
    Razem zwiększenia 7.410

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 lipca 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 2.575 2.575
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.200 2.575
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.200  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   2.200
  4280 Zakup usług zdrowotnych   375
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   375
  4300 Zakup usług pozostałych   375
2. 852 Pomoc społeczna 2.050 2.050
  85204 Rodziny zastępcze   1.000
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   1.000
  85206 Wspieranie rodziny 2.050 1.050
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.050  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   50
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.591 1.591
  92195 Pozostała działalność 1.591 1.591
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.591
  4300 Zakup usług pozostałych 1.591  
    Razem 6.216 6.216

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2016 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż