Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz…

Zarządzenie Nr 50/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 20.800 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 600 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.000 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 600 zł
f) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 600 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 15.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł na:
- zakup materiałów (rur przepustowych, kamienia, haszu, żużla) na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 5.000 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 1.000 1.000
  02001 Gospodarka leśna 1.000 1.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1.000
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 600
  40002 Dostarczanie wody 600 600
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   600
3. 600 Transport i łączność 5.000  
  60017 Drogi wewnętrzne 5.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000  
4. 750 Administracja publiczna 3.000 3.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000 3.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   2.000
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000  
  4410 Podróże służbowe krajowe   1.000
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000  
5. 754 Bezpieczeństwwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600 600
  75412 Ochotnicze straże pożarne 600 600
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   327
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   273
6. 758 Różne rozliczenia   5.000
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   5.000
  4810 Rezerwy   5.000
7. 801 Oświata i wychowanie 600 600
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 600 600
  4120 Składki na Fundusz Pracy   300
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300
8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 15.000
  90002 Gospodarka odpadami 15.000 15.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   15.000
    Razem 25.800 25.800

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2016 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż