Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 52/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 12.133 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych mi:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 5.920 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- zatrudnienie asystenta rodziny - 6.213 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 12.133 zł, w tym na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 5.920 zł
- opłacenie wynagrodzenia i składek emerytalno-rentowych asystenta rodziny - 6.213 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 5.920 zł, z tego na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 5.920 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 955.580 zł, w tym:
a) w dziale "Transport i łączność" wydatki inwestycyjne w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików" na kwotę 955.080 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 4.190 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 3.000 zł
- zakup usług promocyjnych (wykonanie tablicy w ramach promocji zadania współfinansowanego ze środków unijnych) - 1.190 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 12.133
  85206 Wspieranie rodziny 6.213
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6.213
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.920
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.920
    Razem zwiększenia 12.133

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 12.133
  85206 Wspieranie rodziny 6.213
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.260
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 953
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.920
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.920
    Razem zwiększenia 12.133

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.920
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.920
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.920
    Razem zwiększenia 5.920
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 5.920
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.920
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.920
    Razem zwiększenia 5.920

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 600 Transport i łączność 955.080 955.080
  60014 Drogi publiczne powiatowe 955.080 955.080
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   955.080
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 596.050,50  
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 359.029,50  
2. 750 Administracja publiczna 4.690 500
  75011 Urzędy wojewódzkie 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  4410 Podróże służbowe krajowe   500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.190  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.190  
3. 758 Różne rozliczenia   4.190
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   4.190
  4810 Rezerwy   4.190
    Razem 960.270 960.270

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2016 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż