Uchwała Nr 111/XXX/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Stary Dzików do mikroprojektu wspólnego pod nazwą "Śladami wspólnej kultury", oraz zabezpieczenia środków…

Uchwała Nr 111/XXX/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia przez Gminę Stary Dzików do mikroprojektu wspólnego pod nazwą "Śladami wspólnej kultury", oraz zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na lata 2017-2018 na realizację tego projektu

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 12 a i art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit "e" ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

1. Gmina Stary Dzików przystępuje do mikroprojektu wspólnego pod nazwą "Śladami wspólnej kultury" planowanego w latach 2017-2018 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
2. Gmina Jasenov przyjmuje rolę Lidera w Projekcie, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1. W związku z przystąpieniem do projektu, Gmina Stary Dzików zabezpieczy w budżecie Gminy na rok 2017 i 2018 środki finansowe na realizację projektu, tytułem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego, zgodnie z umową partnerską.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do zawarcia umowy partnerskiej, określającej szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia, sposób przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektu przez partnerów Projektu.

§ 3

Umowa zawarta będzie pomiędzy samorządami:
1. Gminą Jasenov
2. Gminą Stary Dzików

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się W ójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 111/XXX/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Stary Dzików do mikroprojektu wspólnego pod nazwą "Śladami wspólnej kultury", oraz zabezpieczenia środków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2016 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż