Uchwała Nr 113/XXX/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 113/XXX/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.225 zł z przeznaczeniem na:
a) pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Stary Dzików do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Lubaczów - 4.225 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.225 zł przeznaczone na:
a) podatek od nieruchomości w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 4.225 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 113/XXX/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 9 września 2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 4.225
  80104 Przedszkola 4.225
  4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4.225
    Razem zwiększenia 4.225

II   ZMNIEJSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.225
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.225
  4480 Podatek od nieruchomości 4.225
    Razem zmniejszenia 4.225

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 113/XXX/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2016 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż