Uchwała Nr 114/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 114/XXXI/2016
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 124 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 403.721,08 zł (słownie: czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 08/100) na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 12+650 - 15+759".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok.

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenie określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stary Dzików a Powiatem Lubaczowskim.
2. Do zawarcia urnowy upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 114/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2016 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż