Uchwała Nr 115/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 115/XXXI/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą", stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa wart. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonym w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 105/XXVIII/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok wskutek zmniejszenia wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym poprzez:
- zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2016 roku
- zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia w 2017 roku
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 zmianie ulegają wydatki w poszczególnych latach:
- w 2016r. zmniejsza się wydatki o kwotę 60.679 zł
- w 2017r. zmniejsza się wydatki o kwotę 262.944 zł
Łączne wydatki na przedsięwzięcie ulegają zmniejszeniu o kwotę 323.623 zł.
3. Limit zobowiązań związanych z realizacją ulega zmniejszeniu o kwotę 323.623 zł.
Zmieniają się limity wydatków w poszczególnych latach:
- w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 60.679 zł
- w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 262.944 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stary Dzików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2022, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 Gminy Stary Dzików określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 115/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2016 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż