Uchwała Nr 116/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Uchwała Nr 116/XXXI/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn1 zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 36.914,47 zł, z następujących źródeł;
a) dotacja budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku - 36.914,47 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.435,15 zł z przeznaczeniem na:
a) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Wygon Warechowicza w Starym Dzikowie" - 16.500 zł
b) udrożnienie rowu wzdłuż drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Wygon Leńczuka" w Cewkowie - 3.000 zł
c) naprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 11.064,47 zł
d) zakup ziemi do wyrównania dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 4.350 zł
e) czyszczenie, udrożnianie rowów odwadniających na działkach gminnych w miejscowości Nowy Dzików - 2.000 zł
f) naprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wygon Halesiaka - 8.520,68 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 69.199,68 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą" - 60.679 zł
b) remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wygon za Warechowiczem - 8.520,68 zł
5. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Na podstawie złożonego przez sołtysa wsi Stary Dzików wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego zmniejsza się wydatki w zadaniu naprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wygon Halesiaka o kwotę 8.520,68 zł (dział 600, rozdział 60017 paragraf 4270) i zwiększa się wydatki w zadaniu remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wygon za Warechowiczem o kwotę 8.520,68 zł (dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270).

§ 2

1. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 60.679 zł
2. Określa się deficyt budżetu w kwocie 102.202,08 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 102.202,08 zł
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 60.679 zł, w tym:
- § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 60.679 zł
5. Zmniejsza się limity zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 60.679 zł, w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 60.679 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 116/XXXI/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2016 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 758 Różne rozliczenia 36.914,47
  75814 Różne rozliczenia finansowe 36.914,47
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35.071,57
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1.842,90
    Razem zwiększenia 36.914,47
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 116/XXXI/2016
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 28 września 2016 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I   ZWIĘKSZENIA

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 43.435,15
  60017 Drogi wewnętrzne 43.435,15
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.350,00
  4270 Zakup usług remontowych
w tym:
24.585,15
    Fundusz sołecki wsi Stary Dzików - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wygon za Warechowiczem 8.520,68
  4300 Zakup usług pozostałych 14.500,00
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000
    Razem zwiększenia 45.435,15
II   ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 600 Transport i łączność 8.520,68
  60017 Drogi wewnętrzne 8.520,68
  4270 Zakup usług remontowych 8.520,68
2. 926 Kultura fizyczna 8.520,68
  92601 Obiekty sportowe 8.520,68
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.520,68
    Razem zmniejszenia 69.199,68

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 116/XXXI/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2016 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż