Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tyś. EURO

Numer sprawy: 271.III.4.2015
Stary Dzików. 29.09.2015 r.

Nazwa zadania:  

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Działając na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących załącznik do uchwały Nr 16 / 323 / 15  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2015 r. GMINA STARY DZIKÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania w formie zapytania ofertowego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego     GMINA STARY DZIKÓW
Adres zamawiającego     Kościuszki 79
Kod Miejscowość     37-632 Stary Dzików
Telefon:         016 6318050
Faks:             016 6318050
adres strony internetowej     www.starydzikow.pl
adres poczty elektronicznej     urzad@starydzikow.pl
Godziny urzędowania:    8.00 - 14.00

II. Rodzaj zamówienia:  usługi
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Opisem przedmiotu zamówienia jest:
a) Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Zakres rzeczowy opracowania:
1. Wiejski Dom Kultury w Cewkowie:
• Inwentaryzacja budynku,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez pod nieogrzewanym poddaszem,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropy i podłogi;
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna oraz zmniejszenie strat na podgrzewanie powietrza wentylacyjnego,
• Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montażem zaworów termostatycznych,
• Termo i hydro izolacja ścian przy gruncie,
• Roboty ogólno-budowlane w niezbędnym zakresie (w tym likwidacja schodów zewnętrznych do świetlicy na pierwszym piętrze);
• Kosztorysy inwestorskie całego zamierzenia budowlanego,
• Szczegółowe specyfikacje techniczne,
• Świetlica wiejska w Ułazowie:
• Inwentaryzacja budynku,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez pod nieogrzewanym poddaszem,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropy i podłogi;
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna oraz zmniejszenie strat na podgrzewanie powietrza wentylacyjnego,
• Budowa instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz montażem zaworów termostatycznych,
• Budowa instalacji zbiornikowej na gaz,
• Termo i hydro izolacja ścian przy gruncie,
• Roboty ogólno-budowlane w niezbędnym zakresie (w tym między innymi adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w prawej części budynku pod potrzeby remizy OSP, remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego, instalacji c.w.u. i kanalizacji);
• Kosztorysy inwestorskie całego zamierzenia budowlanego,
• Szczegółowe specyfikacje techniczne,
3.Urząd Gminy w Starym Dzikowie:
• Inwentaryzacja budynku,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop pod nieogrzewanym poddaszem,
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropy i podłogi;
• Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna oraz zmniejszenie strat na podgrzewanie powietrza wentylacyjnego,
• Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych,
• Termo i hydro izolacja ścian przy gruncie,
• Montaż systemów chłodzenia (klimatyzacji), wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji ciepła),
• Wprowadzenie oświetlenia energooszczędnego w i na zewnętrz budynku wraz  z modernizacją instalacji energetycznej, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii;
• Roboty ogólno-budowlane w niezbędnym zakresie;
• Kosztorysy inwestorskie całego zamierzenia budowlanego;
• Szczegółowe specyfikacje techniczne;

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena 100 %

V. Termin wykonania zamówienia:  15.01.2016 r.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia:  08.10.2015 r.  do godz. 9.00 Urząd Gminy w Starym Dzikowie Kościuszki 79 37-632 Stary Dzików Pokój nr 1

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 08.10.2015 r. o godz. 9.15
Urząd Gminy w Starym Dzikowie Kościuszki 79 37-632 Stary Dzików Pokój nr 19

VIII. Forma składania ofert:
Ofertę (zapytanie cenowe) stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przygotować w wersji papierowej w języku polskim i złożyć w miejscu oraz terminie wskazanym w pkt VI.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Bogusław Gilarski, tel. 16/631-80-50 wew. 14.

X. Klauzula dotycząca możliwości powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania:
Organizator postępowania lub oferent może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2015 10:06