Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tyś. EURO

Numer sprawy: 271.III.3.2015   
Stary Dzików. 29.09.2015 r.

Nazwa zadania:  

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności

Działając na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących załącznik do uchwały Nr 16 / 323 / 15  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2015 r. GMINA STARY DZIKÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania w formie zapytania ofertowego.  

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego     GMINA STARY DZIKÓW
Adres zamawiającego     Kościuszki 79
Kod Miejscowość     37-632 Stary Dzików
Telefon:         016 6318050
Faks:             016 6318050
adres strony internetowej     www.starydzikow.pl
adres poczty elektronicznej     urzad@starydzikow.pl
Godziny urzędowania:    8.00 - 14.00  

II. Rodzaj zamówienia:  usługi

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Opisem przedmiotu zamówienia jest
a) Opracowanie badań własności termicznych – audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Cewków – Wiejski Dom Kultury”
b) ”Opracowanie badań własności termicznych – audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ułazów – Świetlica wiejska”
c) ”Opracowanie badań własności termicznych – audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stary Dzików – Urząd Gminy”
Audyt należy wykonać na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wg wytycznych, kryteriów wyboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 3.2. modernizacja energetyczna budynków (głęboka modernizacja energetyczna). Wszystkie działania zaplanowane w opracowywanej dokumentacji powinny skutkować zmniejszeniem obliczeniowego zapotrzebowania na energię – o co najmniej 25%  dla każdego z budynków.
d) Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w m. Cewków, Ułazów i Stary Dzików” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20014-2020 – zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena 100 %

V. Termin wykonania zamówienia:  15.01.2016 r.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia:  08.10.2015 r.  do godz. 10.00 Urząd Gminy w Starym Dzikowie Kościuszki 79 37-632 Stary Dzików Pokój nr 1

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 08.10.2015 r. o godz. 10.15
Urząd Gminy w Starym Dzikowie Kościuszki 79 37-632 Stary Dzików Pokój nr 19

VIII. Forma składania ofert:
Ofertę (zapytanie cenowe) stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przygotować w wersji papierowej w języku polskim i złożyć w miejscu oraz terminie wskazanym w pkt. VI.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Bogusław Gilarski, tel. 16/631-80-50 wew. 14.

X. Klauzula dotycząca możliwości powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania:
Organizator postępowania lub oferent może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2015 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż