Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego…

Zarządzenie Nr 56/2016
Wójta Gminy Stary Dzików -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. "BIESZCZADY 2016"

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz 96), Zarządzenia Nr 156/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 września 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 33/2016 z dnia 15 września 2016 r. - Starosty Lubaczowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W dniu 27 września 2016 r. zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Stary Dzików trening systemu ostrzegania i alarmowania nt. "Doskonalenie procedur prognozowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach reagowania przez podmioty systemu zarzadzania kryzysowego i formacje SW A wszystkich szczebli, na zagrożenia czasu pokoju i wojny" zwany dalej "treningiem".
2. Trening będzie elementem wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. "Bieszczady 2016".
3. Harmonogram Treningu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. W trakcie treningu przyjmuje się do realizacji następujące cele szkoleniowe:
1) Doskonalenie obsad osobowych formacji SWA w zakresie pozyskiwania i opracowywania informacji o sytuacjach kryzysowych generujących zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz wypracowanie wniosków i propozycji do decyzji terenowych szefów OC odnośnie prowadzenia działań ratowńiczych i ochronnych;
2) Praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemów alarmowych na terenie gminy;
3) Doskonalenie współdziałania elementów SWA z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach postepowania w sytuacji ich wystąpienia;
4) Doskonalenie obsad osobowych formacji SWA;
5) Doskonalenie wymiany informacji o zagrożeniach w wojewódzkim systemie SWA przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania wojewody;
6) Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej.

§ 2

1. W ramach treningu, w dniu 27 września 2016 r. zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie gminy.
2. W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
1) o godz. 13:00 sygnał alarmowy - "ogłoszenie alarmu"
2) o godz. 13:15 sygnał alarmowy - "odwołania alarmu"
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2013 r. poz. 96)
3. Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów należy wykorzystać systemy alarmowe Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 3

1. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oraz sporządzenie sprawozdania z treningu powierzam inspektorowi ds. OC w Urzędzie Gminy Stary Dzików.

§ 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2016 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż