Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 70.174 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 70.000 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemern na:
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - 174 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 70.174 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 70.000 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 174 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 70.000 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 70.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 18.130 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 13.170 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.600 zł
d) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 450 zł
e) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 1.000 zł
f) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 1.910 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Stary Dzików na kwotę 1.910 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 1.287 zł na:
- zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Starego Dzikowa - 287 zł
- wykaszanie działek gminnych - 1.000 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 70.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 70.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 70.000
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 174
  2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 174
    Razem zwiększenia 70.174

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 70.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 70.000
  3110 Świadczenia społeczne 70.000
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 174
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 174
    Razem zwiększenia 70.174

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 70.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 70.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 70.000
    Razem zwiększenia 70.000
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 70.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 70.000
  3110 Świadczenia społeczne 70.000
    Razem zwiększenia 70.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 57/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 września 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000  
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
2. 750 Administracja publiczna 13.170 13.170
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.170 13.170
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.170  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3.995
  4120 Składki na Fundusz Pracy   1.000
  4260 Zakup energii   4.175
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  4410 Podróże służbowe krajowe   4.000
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.600 1.600
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.600  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4260 Zakup energii 600  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   1.600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych   600
4. 758 Różne rozliczenia   1.287
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.287
  4810 Rezerwy   1.287
5. 851 Ochrona zdrowia 450 450
  85153 Zwalczanie narkomanii   450
  4300 Zakup usług pozostałych   450
  85154 Przecowdziałanie alkoholizmowi 450  
  4300 Zakup usług pozostałych 450  
6. 852 Pomoc społeczna 1.000 1.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.000 1.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.197 1.910
  92195 Pozostała działalność 2.197 1.910
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 287 1.910
  4300 Zakup usług pozostałych 1.910  
    w tym fundusz sołecki wsi Stary Dzików    
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.910
  4300 Zakup usług pozostałych 1.910  
    Razem 19.417 19.417

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2016 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż