Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 f. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 48.957,00 w tym;
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 48.957,00 zł.
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 września 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 48.957 48.957
  80101 Szkoły podstawowe 1.962 1.028
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480  
  4260 Zakup energii 301  
  4300 Zakup usług pozostałych 400  
  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   500
  4430 Różne opłaty i składki   528
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 781  
  80103 Oddziały przedszkolne 8.065 3.566
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.900  
  4010 Wynagrodzenia osobowe   1.900
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.850  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 155  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.160 1.666
  80104 Przedszkola   2.160
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2.160
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   3.577
  4010 Wynagrodzenia osobowe   3.577
  80110 Gimnazja publiczne 1.691 23.879
  4010 Wynagrodzenia osobowe   22.100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   681
  4300 Zakup usług pozostałych 100  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.591 1.098
  80148 Stołówki szkolne 300 300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   100
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   200
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 35.602 13.502
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.302  
  4010 Wynagrodzenia osobowe   13.502
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.500  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.800  
  80195 Pozostała działalność 1.337 945
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   945
  4300 Zakup usług pozostałych 945  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2016 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż