Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 18.060 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 18.060 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 18.060 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków stałych - 18.060 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 8.700 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 1.OOO zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 5.500 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.200 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 26.813,70 zł na:
- odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych (na podstawie wyroku sądowego) - 19.531,90 zł
- koszty procesu i koszty postepowania apelacyjnego - 782 zł
- wpłaty na PFRON - 2.000 zł
- zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 3.000 zł
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 1.500 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 października 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 18.060
  85216 Zasiłki stałe 18.060
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18.060
    Razem zwiększenia 18.060

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 października 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 18.060
  85216 Zasiłki stałe 18.060
  3110 Świadczenia społeczne 18.060
    Razem zwiększenia 18.060

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 października 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 1.000 1.000
  02001 Gospodarka leśna 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000  
2. 750 Administracja publiczna 32.313,90 5.500
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.500 5.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   5.000
  4410 Podróże służbowe krajowe   500
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.813,90  
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
  4580 Pozostałe odsetki 1.975,90  
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 17.556  
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 782  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500  
3. 758 Różne rozliczenia   26.813,90
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   26.813,90
  4810 Rezerwy   26.813,90
4. 851 Ochrona zdrowia 2.200 2.200
  85153 Zwalczanie narkomanii   800
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   400
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   400
  85154 Przecowdziałanie alkoholizmowi 2.200 1.400
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200  
  4410 Podróże służbowe krajowe   200
  4430 Różne opłaty i składki   200
    Razem 35.513,90 35.513,90

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2016 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż