Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 64/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 30.461,47 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 29.618,47 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 843 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 30.461,47 zł, w tym na:
- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - 29.618,47 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 843 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:    
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 29.618,47 zł, z tego na:
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 29.618,47 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 29.618,47
  80101 Szkoły podstawowe 13.718,98
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13.718,98
  80110 Gimnazja 15.899,49
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15.899,49
2. 852 Pomoc społeczna 843
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 843
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 843
    Razem zwiększenia 30.461,47

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 29.618,47
  80101 Szkoły podstawowe 13.718,98
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135,80
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.583,18
  80110 Gimnazja 15.899,49
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157,41
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.742,08
2. 852 Pomoc społeczna 843
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 843
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 843
    Razem zwiększenia 30.461,47

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 29.618,47
  80101 Szkoły podstawowe 13.718,98
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13.718,98
  80110 Gimnazja 15.899,49
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15.899,49
    Razem zwiększenia 29.618,47
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 29.618,47
  80101 Szkoły podstawowe 13.718,98
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135,80
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.583,18
  80110 Gimnazja 15.899,49
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157,41
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.742,08
    Razem zwiększenia 29.618,47

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż