Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 65/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. alt. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok O. kwotę 200.639,33 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 25.900 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 157.671,33 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 5.480 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.481 zł
- dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku - 7.107 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 200.639,33. zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 25.900 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 4.481 zł
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego prace socjalną w środowisku - 7.107 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 157.671,33 zł
- wynagrodzenie pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu spraw obywatelskich - 5.480 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 189.051,33 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 25.900 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 157.671,33 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 5.480 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 27.900 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 150 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 50 zł
c) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.300 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 13.050 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 350 zł
f) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 1.000 zł
g) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 12.000 zł
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 157.671,33
  01095 Pozostała działalność 157.671,33
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 157.671,33
2. 750 Administracja publiczna 5.480
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.480
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.480
3. 852 Pomoc społeczna 37.488
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25.900
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.481
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.481
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.107
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7.107
    Razem zwiększenia 200.639,33

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 157.671,33
  01095 Pozostała działalność 157.671,33
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.091,59
  4430 Różne opłaty i składki 154.579,74
2. 750 Administracja publiczna 5.480
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.480
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.480
3. 852 Pomoc społeczna 37.488
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.900
  3110 Świadczenia społeczne 25.900
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.481
  3110 Świadczenia społeczne 4.481
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.107
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.107
    Razem zwiększenia 200.639,33

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 157.671,33
  01095 Pozostała działalność 157.671,33
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 157.671,33
2. 750 Administracja publiczna 5.480
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.480
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.480
3. 852 Pomoc społeczna 25.900
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.900
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25.900
    Razem zwiększenia 189.051,33
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 157.671,33
  01095 Pozostała działalność 157.671,33
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.091,59
  4430 Różne opłaty i składki 154.579,74
2. 750 Administracja publiczna 5.480
  75011 Urzędy wojewódzkie 5.480
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.480
3. 852 Pomoc społeczna 25.900
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.900
  3110 Świadczenia społeczne 25.900
    Razem zwiększenia 189.051,33

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 21 października 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 150 150
  02001 Gospodarka leśna 150 150
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 150  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   150
2. 600 Transport i łączność 50 50
  60016 Drogi publiczne gminne 50 50
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50  
  4280 Zakup usług zdrowotnych   50
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.300 1.300
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.300 1.300
  4260 Zakup energii 1.300  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.300
4. 750 Administracja publiczna 13.050 13.050
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.500 13.050
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   13.050
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000  
  4260 Zakup energii 2.500  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 550  
  4300 Zakup usług pozostałych 550  
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 350
  75412 Ochotnicze straże pożarne 350 350
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   100
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   50
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 350  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   100
  4410 Podróże służbowe krajowe   100
6. 851 Ochrona zdrowia 1.000 1.000
  85153 Zwalczanie narkomanii   200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100
  85154 Przecowdziałanie alkoholizmowi 1.000 800
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4430 Różne opłaty i składki   100
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000 12.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.000 12.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   12.000
  4260 Zakup energii 12.000  
    Razem 27.900 27.900

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż