Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 66/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 f. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 188.078,00 w tym;
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 184.463,00 zł,
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 3.615,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 października 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 184.463 184.463
  80101 Szkoły podstawowe 181.530  
  4010 Wynagrodzenia osobowe 175.000  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  4260 Zakup energii 4.000  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 50  
  80103 Oddziały przedszkolne   6.000
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   6.000
  80104 Przedszkola   44.000
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   3.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe   33.700
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6.400
  4120 Składki na Fundusz Pracy   900
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1.000 30.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe   30.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000  
  80110 Gimnazja publiczne 708 100.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe   100.000
  4280 Zakup usług zdrowotnych 228  
  4430 Różne opłaty i składki 480  
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.125 800
  4010 Wynagrodzenia osobowe 1.060  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 65  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4280 Zakup usług zdrowotnych   300
  80148 Stołówki szkolne 100 3.663
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100  
  4220 Zakup środków żywności   3.663
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.615 3.615
  85401 Świetlice szkolne 100 3.615
  4010 Wynagrodzenia osobowe   3.615
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100  
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 3.515  
  3240 Stypendia dla uczniów 3.515  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż