Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…

Zarządzenie Nr 68/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 13.591 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczemem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 13.540 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 51 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 13.591 zł, w tym na:
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 13.540 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - 51 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 6.909 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.209 zł
b) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 2.700 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Remont wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie" o kwotę 2.700 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.591
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 13.591
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13.540
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 51
    Razem zwiększenia 13.591

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.591
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 13.591
  3240 Stypendia dla uczniów 13.540
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 51
    Razem zwiększenia 13.591

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 68/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 października 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 4.209 4.209
  75011 Urzędy wojewódzkie 76 76
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   76
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.133 4.133
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133  
  4120 Składki na Fundusz Pracy   133
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000  
2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.700 2.700
  92195 Pozostała działalność 2.700 2.700
  4300 Zakup usług pozostałych   2.700
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.700  
    Razem 6.909 6.909

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż