Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 71/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 56.334,00 w tym;
a) w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" na kwotę 54.274,00 zł,
b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 2.060,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 9 listopada 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 54.274 54.274
  80101 Szkoły podstawowe 6.356 6.950
  4260 Zakup energii 6.050 5.950
  4280 Zakup usług zdrowotnych 70  
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 236  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1.000
  80103 Oddziały przedszkolne   10.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe   10.000
  80104 Przedszkola   1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   200
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   500
  4280 Zakup usług zdrowotnych   200
  4410 Podróże służbowe krajowe   100
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   14.062
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   4.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe   8.062
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
  80110 Gimnazja publiczne 13.820  
  4260 Zakup energii 13.820  
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   10.000
  4300 Zakup usług pozostałych   10.000
  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 24.442  
  4010 Wynagrodzenia osobowe 22.100  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.800  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 542  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   2.606
  4410 Podróże słuzbowe krajowe   406
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2.200
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 9.656 9.656
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.238  
  4010 Wynagrodzenia osobowe   9.656
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.092  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 326  
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.060 2.060
  85401 Świetlice szkolne 2.060 2.060
  4010 Wynagrodzenia osobowe 1.530 1.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 530 700
  3240 Stypendia dla uczniów   360

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż