Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 7.949 zł. w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.280 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 217 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.036 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 2.416 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 7.949 zł, w tym na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.497 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 4.036 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 2.416 zł.
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa zalącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 1.280 zł, z tego na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.280 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 18.380 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 1.000 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.700 zł
c) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 2.000 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Nowy Dzików na kwotę 2.000 zł
e) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 100 zł
f) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.480 zł
g) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.600 zł
h) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 8.500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 7.949
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.497
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.280
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 217
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.036
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.036
  85216 Zasiłki stałe 2.416
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2.416
    Razem zmniejszenia 7.949
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 7.949
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.497
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.497
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.036
  3110 Świadczenia społeczne 4.036
  85216 Zasiłki stałe 2.416
  3110 Świadczenia społeczne 2.416
    Razem zmniejszenia 7.949
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.280
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.280
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.280
    Razem zmniejszenia 1.280
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.280
  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za oaoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.280
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.280
    Razem zwiększenia 1.280
 
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 72/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 listopada 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 1.000 1.000
  02001 Gospodarka leśna 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1.000  
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.700 1.700
  40002 Dostarczanie wody 1.700 1.700
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.000
  4120 Składki na Fundusz Pracy   100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   400
  4300 Zakup usług pozostałych 1.700  
  4410 Podróże służbowe krajowe   200
3. 600 Transport i łączność 2.000 2.000
  60095 Pozostała działalność 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.000
4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 100
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 100
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100  
  4430 Różne opłaty i składki   100
5. 750 Administracja publiczna 1.480 1.480
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.120 1.120
  4300 Zakup usług pozostałych   1.120
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 620  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500  
  75095 Pozostała działalność 360 360
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360  
  4300 Zakup usług pozostałych   360
6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.600 3.600
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3.600 700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.100  
  4430 Różne opłaty i składki   700
  75421 Zarządzanie kryzysowe   2.900
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych   400
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.500 8.500
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.500 8.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8.500
  4300 Zakup usług pozostałych 3.500  
  4530 Podatek od towarzów i usług (VAT) 5.000  
    Razem 18.380 18.380

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.01.2017 11:00 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.01.2017 11:00 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.01.2017 11:00Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
07.12.2016 14:26Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
07.12.2016 14:23 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)