Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"

Na podst. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), ustawy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2005r. z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 289 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu prawidłowej realizacji projektu z dofinansowaniem środków unijnych wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta energia" RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawy nie objęte niniejszym zarządzeniem zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas realizacji Projektu, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu.


Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 listopada 2016 r.

I. Wyodrębniona ewidencja księgowa

1. Służby finansowe prowadzą rachunkowość realizowanego projektu zgodnie z praktyką dobrej rachunkowości (wyodrębnienie księgowe od innych źródeł finansowania), by możliwe było przy każdej kontroli wykazanie pełnej ewidencji odnośnie projektu dofinansowanego ze środków funduszy unijnych.
2. Służby finansowe zobowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości dla jasnego, rzetelnego i wiernego wykorzystania i zarządzania funduszami pomocowymi.
3. W celu ewidencjonowania operacji związanych z projektem prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację zadania w wyodrębnionym dzienniku oznaczonym symbolem MEB Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

II. Księgi rachunkowe projektu

Ustala się następujące techniki dokumentowania zapisów księgowych:
1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
2. Okresem sprawozdawczym-rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim.
4. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi.
5. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmuje się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.
6. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
- księgę główną (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu (Wn-Ma), systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasada memoriałową, powiązania dokonanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku
- księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego.
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, które sporządza się na koniec każdego miesiąca, zawiera ono symbole i nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu  sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, sumę obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sumę sald na koniec okresu sprawozdawczego.
- dziennik prowadzony jest w następujący sposób:
* zdarzenia, które nastąpiły w danym miesiącu (okresie sprawozdawczym) ujmowane są w nim chronologicznie
* zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi
* sumy zapisów (obroty) są liczone w sposób ciągły
* zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika.

Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji projektu:
1. Plan kont dla budżetu.
Konta bilansowe:
- 133 - Rachunek budżetu,
- 901 - Dochody budżetu,
- 902 - Wydatki budżetu,
- 961 - Wynik wykonania budżetu.
2. Plan kont dla ewidencji jednostki budżetowej.
Konta bilansowe:
Zespół 0 - Majqtek trwały:
- 011- ...
- Środki trwałe,
- 071- ...
- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- 080- ...
- Środki trwałe w budowie (inwestycje).
Zespół 1 - środki pieniężne i rachunki bankowe:
- 130- ...
- Rachunek bieżący jednostek budżetowych.
- 141- ...
- Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 - rozrachunki i rozliczenia:
- 201- ...
- Rozrachunki z odbiorcami dostawcami,
- 225- ...
- Rozrachunki z budżetami
Zespół 7 - przychody, dochody, koszty:
- 720- ...
- Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Zespół 8 - fundusze, rezerwy i wynik finansowy:
- 800- ...
- Fundusz jednostki,
- 810- ...
- Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
- 860- ...
- Wynik finansowy
Konta pozabilansowe:
- 980- ...
- Plan finansowy wydatków budżetowych,
- 998- ...
- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,
- 999- ...
- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiazanie z kontami syntetycznymi zostało przedstawione w Zarządzeniu nr 2a/2011 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, w Zarządzeniu Nr 57/2012 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości z późniejszymi zmianami.
Księgi rachunkowe w zakresie ww. kont prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego "PUMA" System Finansowo - Księgowy "F-K" autorstwa firmy ZETO Sp. z o.o., 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7.
Dostęp do systemu księgowego zabezpieczony jest hasłem.

III. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu

Okres kwalifikowania wydatków projektu nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików" ustalony został w umowie o dofinansowanie projektu.
Do wydatków kwalifikowalnych projektu można zaliczyć wydatek, jeżeli:
- został poniesiony w ramach projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc jest też uwzględniony w budżecie projektu i umowie o dofinansowanie
- jest niezbędny do realizacji projektu
- jest racjonalny, spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami
- jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania
- jest zgodny z kryteriami określonymi przez instytucję zarządzającą
- jest poniesiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
- jest zgodny z dodatkowymi kryteriami przewidzianymi w umowie o dofinansowanie
Aby wzmocnić moc dowodową dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowalnych, faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opisane w taki sposób, aby widoczny był bezpośredni związek wydatku z realizacją inwestycji.
W szczególności opis dowodu księgowego powinien zawierać następujące informacje:
- numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach danego projektu
- informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentu księgowego W ramach danego projektu w wyodrębnionym dzienniku mogą być księgowane być również wydatki niekwalifikowalne związane z prowadzoną inwestycją.

IV. Dokumenty finansowe - dowody księgowe

Dokumentacja księgowa projektu potwierdza poniesione wydatki, stanowi podstawę płatności oraz jest głównym elementem poddawanym kontroli.
Każda operacja i każdy wydatek muszą być potwierdzone dowodami źródłowymi: fakturami, rachunkami, wyciągami bankowymi, itp.
Dowody księgowe dokumentują przedmiot operacji, który musi pozostawać w zgodności z zatwierdzonym budżetem projektu.
Dowody poddawane są kontroli obejmującej poprawność merytoryczną i formalno-rachunkową.
Wszystkie dokumenty księgowe podlegają dekretacji zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
Prawidłowo opisane i sprawdzone dokumenty przekazuje się do zatwierdzenia Skarbnikowi i Wójtowi Gminy.

V. System ochrony danych oraz archiwizacja dokumentów

Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektu przechowywanajest w zamykanych szafach, do których bezpośredni dostęp maja pracownicy realizujący projekt pod względem finansowym.
Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy odpowiada za dokumenty gromadzone przez niego z zakresu wykonywanych czynności.
Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektu przechowywana jest w odrębnych segregatorach.
Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:
- regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa na zewnętrznych elektronicznych nośnikach informacji
- profilaktykę antywirusową
- systemy podtrzymania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS).
Po roku od zakończenia realizacji projektu dokumenty przekazywane są do archiwum zakładowego.
Dokumenty związane z realizacją projektu będą archiwizowane zgodnie z umową o dofinansowanie przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności ostatecznej przez Agencję Płatniczą.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.03.2017 13:14 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.03.2017 13:02Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
27.01.2017 11:00 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
27.01.2017 10:59 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.12.2016 15:16 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.12.2016 14:26Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
07.12.2016 14:24 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)