Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…

Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady
Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 60.567 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na:
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 50.000 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 10.567 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 1.448 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych - 450 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 445 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 553 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 60.567 zł, w tym na:
- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 50.000 zł
- zakup materiałów oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzenia i odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich - 10.567 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 1.448 zł, w tym na:
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 450 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 445 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 553 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 60.567 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 50.000 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich- 10.567 zł
2. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 450 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych - 450 zł
3. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 14.000 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 14.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 listopada 2016 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 10.567
  75011 Urzędy wojewódzkie 10.567
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10.567
2. 852 Pomoc społeczna 50.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50.000
    Razem zwiększenia 60.567
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.448
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 445
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 445
  85216 Zasiłki stałe 553
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 553
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 450
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 450
    Razem zmniejszenia 1.448

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 listopada 2016 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 10.567
  75011 Urzędy wojewódzkie 10.567
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.779,79
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.230,50
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.203,92
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,86
  44400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93
2. 852 Pomoc społeczna 50.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  3110 Świadczenia społeczne 35.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.700
  4120 Składki na Fundusz Pracy 300
    Razem zwiększenia 60.567
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.448
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 445
  3110 Świadczenia społeczne 445
  85216 Zasiłki stałe 553
  3110 Świadczenia społeczne 553
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 450
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450
    Razem zmniejszenia 1.448

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 listopada 2016 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 10.567
  75011 Urzędy wojewódzkie 10.567
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10.567
2. 852 Pomoc społeczna 50.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50.000
    Razem zwiększenia 60.567
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 450
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 450
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 450
    Razem zmniejszenia 450
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 10.567
  75011 Urzędy wojewódzkie 10.567
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.779,79
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.230,50
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.203,92
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,86
  44400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93
2. 852 Pomoc społeczna 50.000
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  3110 Świadczenia społeczne 35.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.700
  4120 Składki na Fundusz Pracy 300
    Razem zwiększenia 60.567
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 450
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 450
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450
    Razem zmniejszenia 450

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 listopada 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 14.000 14.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.000 14.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   14.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000  
    Razem 14.000 14.000

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2016 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.12.2016 09:54 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.12.2016 09:53 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.12.2016 09:51Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
07.12.2016 15:16 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
07.12.2016 14:26Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
07.12.2016 14:24 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)