Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 77/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240z późno zm.) i § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok Nr 62/XVIII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 7.193,93 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 3.093,93 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 4.100 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2016
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 listopada 2016 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 3.093,93 3.093,93
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.093,93 3.093,93
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   1.093,93
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.093,93  
2. 852 Pomoc społeczna 4.100 4.100
  85211 Świadczenie wychowawcze 40 40
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40  
  4430 Różne opłaty i składki   40
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.060 2.060
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.060
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500  
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000 2.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.800
  4120 Składki na Fundusz Pracy   200
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000  
    Razem 7.193,93 7.193,93

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2016 08:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.12.2016 09:24 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.12.2016 09:22Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
08.12.2016 09:03 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.12.2016 08:35Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
08.12.2016 08:35 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)